top of page

#46 and a half: who needs sleep anyway?

In deze reeks weekverslagjes neem ik je mee naar wat ik de afgelopen zeven dagen zoal gedaan heb. Een eerlijk overzicht van mijn dagelijkse activiteiten, hoogtepunten én dieptepunten van de voorbije week. In deze post: week 46. En een halve week 47.


English: In these weekly reports I take you to what I have been doing over the past seven days. An honest overview of my daily activities, highlights and lows of the past week. In this post: week 46. And half of week 47.
Om alles even op de juiste tijdlijn te plaatsen, dit weekoverzicht begint op maandag 9 november. Er is zoveel gebeurd dat ik graag wil delen, maar waardoor ik ook heel weinig tijd had om dit alles samen te vatten en in een nieuw blogje te gieten. Ik wou enkele dagen weglaten, maar er is elke dag wel iets gebeurd wat belangrijk was voor mij. Dus krijg je de hele boterham. Kwestie van helemaal mee te zijn met de enorme chaos die mijn hoofd geweest is.


Maandag ben ik de dag gestart met een tekenopdracht die mij nauw aan het hart ligt en waar ik al even mee bezig ben. In de namiddag moest ik telewerken en werkte ik tussendoor wat verder aan de blogpost van de week hiervoor, waarin ik groot nieuws deelde! Ik had mijn kerstkaartjes eindelijk helemaal afgewerkt en alles verzonden naar de drukkerij om een proefdruk aan te vragen.


To put everything on the correct timeline, this weekly overview starts on Monday, November 9. So much has happened that I would like to share, but as a result I also had very little time to summarize all this and put it in a new blog. I wanted to leave out a few days, but every day something happened that was important to me. So you get the whole thing. Just a matter of being completely on board with the enormous chaos that has been going on in my head.


On Monday I started the day with a drawing assignment that is close to my heart and that I have been working on for a while. In the afternoon I had to telecommute and in the meantime I continued working on the blog post of the week before, in which I shared some big news! I had finally finished my Christmas cards and sent everything to the print company to request a sample.


Paint session to start the day

Dinsdagochtend had ik een wandeling gepland. We gingen meeneem-koffie halen bij Ana attatendo, één van mijn favoriete koffiebars in Gent, en stopten daarna nog even bij Bidon, ook een favoriet van mij. Na het telewerk, genoot ik van een lang, warm bad en Gilmore Girls om helemaal te ontspannen.


Tuesday morning I planned a walk. We went to get take-away coffee at Ana attatendo, one of my favorite coffee bars in Ghent, and then stopped at Bidon, also a favorite of mine. After telework, I enjoyed a long, warm bath and Gilmore Girls to relax completely.
Op woensdag en donderdag was ik vrij. Op beide dagen heb ik uitgeslapen en had ik leuke wandelingetjes gepland. Woensdag hebben een vriendin en ik van een (ongevraagd gevouwen maar wel lekkere) afhaal-pizza genoten en zaten daarna nog wat bij te babbelen in het zwakke herfstzonnetje. Eenmaal weer thuisgekomen, wachtte er een verse cheesecake op ons, die enorm gesmaakt heeft! Donderdag was een iets productievere dag. Ik had super veel zin om nieuwe foto's te maken voor mijn Instagramaccount, en heb mij hier ongepland enkele uurtjes mee bezig gehouden. Tussen het fotograferen en poseren door, was ik beginnen schilderen aan een idee dat al enorm lang door mijn hoofd ging. Het was mijn eerste poging om met acrylverf te schilderen en ik heb duidelijk nog veel te leren! De wandeling van donderdag was er eentje met warme wafels, warme chocolademelk en het vieren van mijn nieuws met de vriendin met wie ik op wandel was.


I had my free days on Wednesday and Thursday. On both days I slept in and planned to go for walks. On Wednesday a friend and I enjoyed a (folded, which we didn't ask for, but tasty) take-away pizza and then had a chat in the weak autumn sun. Once back home, a fresh cheesecake was waiting for us, which tasted great after our long walk outside! Thursday was a slightly more productive day. I was really looking forward to taking new photos for my Instagram account, and I ended up spending a few hours doing this. Between shooting and posing, I had started painting an idea that had been going through my mind for a long time. It was my first attempt at painting with acrylic paint and I clearly have a lot to learn! Thursday's walk was one of hot waffles, hot chocolate and celebrating my news with the friend I was outside with.
De rest van de week moest ik weer telewerken. Tussen en na het werken door, hield ik mij bezig met mijn andere jobs. Voor mijn werk als content creator voor een Brugse parfumerie moest ik nog het één en ander op punt zetten. Met de feestdagen in aantocht, wou ik graag wat nieuwe zaken voorstellen en bekijken welk soort foto's ik graag nog zou nemen. Daarnaast werkte ik ook verder voor mijn eigen merk, Beyond the clouds. Gezien ik momenteel geen echte webshop heb, wou ik een zo duidelijk mogelijk overzicht delen via mijn Instagram. Zo kan iedereen die graag een bestelling voor mijn prints of gepersonaliseerde tekeningen zou willen plaatsen, gemakkelijk terugvinden hoe die bestelling zal verlopen en wat de kosten zijn. Hiervoor nam ik nog wat nieuwe foto's van mijn bestaande prints en vatte ik in enkele Instagram stories weer hoe je een bestelling kunt plaatsen. Vrijdagavond ging ik take-away Kastart (echt een monument in de Gentse spaghetti-scène) eten bij een vriendin. Zaterdagavond stond er bij dezelfde vriendin een filmavondje gepland. We keken naar de remake van Mulan (zo mooi!) en de film Hook. Zondagavond bracht ik in mijn eigen zetel door met een verse dame blanche en Queer Eye for some good vibes.


For the rest of the week I had to work for my full-time job again. Between and after work, I kept busy with my other jobs. For my work as a content creator for a Bruges perfumery I still had to fine-tune a few things. With the holidays approaching, I wanted to introduce some new things and see what kind of photos I would still like to take. I also continued to work for my own brand, Beyond the clouds. Since I currently don't have a real webshop, I wanted to share an overview of how to order my art, as clear as possible via my Instagram. This way anyone who would like to place an order for my prints or personalized drawings can easily find out how that order will go and what the costs are. For this I took some new photos of my existing prints and I summarized in a few Instagram stories how to place an order exactly. Friday evening I went to eat take-away Kastart (a real monument in the Ghent spaghetti scene) at a friend's place. A movie night was planned with the same friend on Saturday evening. We watched the remake of Mulan (so beautiful!) and the movie Hook. I spent Sunday evening in my own couch with a freshly made dame blanche and Queer Eye for some good vibes.


SEA/SHE DREAMS collectionDe nieuwe week begon alvast goed! Alfabet, de geweldige drukkerij waar ik al mijn prints laat drukken, liet mij weten dat de proefafdruk van mijn kerstkaartjes klaar lag om opgehaald te worden. Na het afwerken van een lopende tekenopdracht, ging ik de proefafdruk ophalen voordat ik op de trein naar Brugge sprong. Ik was helemaal enthousiast over het resultaat van deze druk want er moest niets meer aangepast worden. De korte treinrit gebruikte ik nuttig om nog enkele bestellingen in te pakken voordat ik deze ging bezorgen. Eenmaal in Brugge toegekomen, ging ik bij de parfumerie Ellis Gijsen langs om nieuwe foto's te nemen. Voordat ik weer naar Gent vertrok, stopte ik nog even bij mijn mama om samen iets te eten. Zo was mijn vrije dag meteen alweer goed gevuld!


The new week started well! Alfabet, the amazing company where I have all my prints printed, informed me that the sample prints of my Christmas cards was ready to be picked up. After finishing an ongoing drawing assignment, I went to pick up the test print before hopping on the train to Bruges. I was completely enthusiastic about the result of the samples because nothing had to be adjusted anymore. I used the short train ride to pack a few more orders before I delivered them. Once I arrived in Bruges, I went to the perfumery, Ellis Gijsen, to take new photos. Before I went back to Ghent, I stopped over at my mom's place to eat something together. My free day was immediately well filled again!


Multitasking at it's best! Trainride + packing orders
Getting in the holiday mood to shoot new content for Ellis Gijsen

Dinsdagochtend kwam onze toekomstige nieuwe huisgenoot langs om het huurcontract te ondertekenen. Spannend, want nu komt zijn verhuis wel heel dicht bij! Wanneer de huisbaas weer vertrokken was, hadden we nog even tijd voor koffieklets in de zetel, voordat ik aan mijn tele-werkdag begon. Tijdens mijn pauze en na het werk, werkte ik keihard aan de voorbereiding van de lancering van mijn nieuwe collectie postkaartjes. Ik was super stressed omdat ik deze lancering echt met een knal naar buiten wou brengen. De huidige lockdown laat mij niet toe om mijn businessideeën uit te voeren zoals ik wou en al helemaal niet om de nieuwe collectie goed te vieren. Maar ik wou er toch nog iets feestelijk van maken, dus bedacht ik allerlei manieren om dit te doen, van de vormgeving van mijn instaverhaal, over de countdown tot gratis cadeautjes. Ik nam verschillende foto's van mijn proefkaartjes, om als 'toonzaalmodel' te gebruiken voor deze lancering. Het lukte maar niet om alles exact weer te geven zoals ik het wou, telkens was er nog één klein dingetje dat ik anders wou doen voor de lancering van de collectie. Ik kan vrij perfectionistisch zijn en op zo'n momenten de wereld rondom mij volledig vergeten totdat ik het resultaat bereikt heb dat ik wil bereiken. Zo werkte ik door tot 4:00 's nachts, waarna ik met een licht opgefokt maar gerust hart in slaap kon vallen.


Tuesday morning our future new housemate came by to sign the lease. Exciting, because now his move is coming very close! When the landlord left, we had some time for coffee in the couch before I started my tele-working day. During my break and after work, I worked very hard to prepare for the launch of my new collection of postcards. I was super stressed because I really wanted to bring this launch out with a bang. The current lockdown does not allow me to implement my business ideas as I wanted and certainly not to properly celebrate the new collection. But I still wanted to make it something festive, so I came up with all sorts of ways to do this, from the design of my insta story, over the countdown to free presents. I took several photos of my postcard samples to use as a 'showroom model' for this launch. It didn't work out to get everything exactly as I wanted it, there was always one small thing that I wanted differently about how to announce this collection. I can be quite a perfectionist and at such moments completely forget the world around me until I achieve the result I want to achieve. I worked until 4:00 at night, after which I fell asleep with a lightly stressed but happy heart.


'Bathing in gifts' Christmas card

D-day! Alles stond helemaal klaar om online te posten voor mijn grote lanceringsmoment, woensdagochtend om 10:00. Vanaf dat moment zou iedereen mijn nieuwe postkaartjes voor de feestdagen voor het eerst te zien krijgen! Ook pre-orders waren vanaf dan mogelijk. Dankzij deze pre-orders, had ik al een inkomen, nog voordat ik de eigenlijke postkaartjes bij de drukker kon gaan ophalen. Op deze manier worden de druk- en andere kosten veel lichter, wat een enorme hulp is voor mij, als startende business. In de ochtend had ik afgesproken met een vriend om samen take-away koffie te halen bij Nana (hele leuke koffiebar!) en wat bij te praten. Het was zo leuk om dit grote moment face-to-face te kunnen delen met iemand, in plaats van enkel online. Meteen na de lancering liepen de eerste bestellingen al binnen, echt fantastisch! Na het telewerken voor mijn full-time job, werkte ik aan mijn website, zodat de 'webshop' up to date was met het nieuwe aanbod kaartjes. De pagina staat nog niet helemaal op punt, maar ik ben blij met de feestelijke look en duidelijke informatie.


D-day! Everything was ready to be posted online for my big launch moment, Wednesday morning at 10:00. From that moment on, everyone would see my new holiday postcards for the first time! Pre-orders were also possible the minute after. Thanks to these pre-orders, it was possible for me to receive income even before I could pick up the actual postcards at the printer. In this way, the printing and other costs become much lighter, which is a huge help for me as a start-up business. I went to get take-away coffee with a friend, together at Nana café (very nice coffee bar!) and to catch up. It was so nice to be able to share this big moment with someone face-to-face, instead of just online. Immediately after the launch, the first orders came in, really fantastic! After working from home for my full time job, I worked on my website so that the 'shop' was up to date with the new offer postcards. The page is not completely finished yet, but I am happy with the festive look and clear information.Happy face!

Morning coffee and cake at Nana café, Ghent

Dat was het alweer voor de afgelopen (anderhalve) week! Laat mij gerust weten wat je van mijn nieuwe postkaartjes en shoppagina vindt!


That's it for the past (one and a half) week! Feel free to let me know what you think of my new postcards and shop page!


Love,


Margaux**Ik haal op geen enkele manier voordeel uit de plekken die ik in dit artikel gelinkt heb. Het zijn bedrijven of producten die ik leuk vind en wil delen vanuit de positieve ervaring die ik er had. ** I do not benefit in any way (financially) from the places that I have linked in this article. They are companies or products that I like and would like to share based on the positive experience I had there.**

48 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

more on

TRAVEL

SUSTAIN-ABILITY

MINDSET

LIFESTYLE

ART

20210729_153956.jpg
Margaux 
Poppe
  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Pinterest Icon

Blogger and illustrator

Hi, nice to meet you! I am the face behind Beyond the clouds. Based in Belgium, found about discovering new places, playing with paint and drawing with words. Learn more about me here or get in touch!

bottom of page