top of page

The adventurous side of boredomEr huist een wereld van verbeelding binnen momenten van verveling. Maar we zijn meesters in het entertainen van onszelf, in het bezighouden van onze handen en ons hoofd. Afdwalen gebeurt steeds minder doordat we meer naar (digitale) verstrooiing grijpen. Daarnaast hebben we zelden tijd om even halt te houden of voelen we ons ongemakkelijk wanneer we niet weten wat gedaan. Hoewel verveling ook negatieve gevolgen kan hebben, denk ik dat dit het perfecte moment is om een digital detox in te lassen en te ontdekken waar onze gedachten heen gaan wanneer niets moet. Net daarom wil ik pleiten voor meer verveling in ons dagelijks leven.


English: There is a world of imagination within moments of boredom. But we are masters at entertaining ourselves, occupying our hands and our heads. Wandering happens less and less because we are more interested in (digital) scatterings. In addition, we seldom have time to stop or we feel uncomfortable when we don't know what to do next. While boredom can also have negative consequences, I think this is the perfect time to plan a digital detox and find out where our thoughts go when nothing needs to be done. That is exactly why I want to convince you why we need more boredom in our daily life.

Ik hoor je al denken: “Ik heb geen tijd om mij te vervelen en waarom zou ik hier ook tijd vrij voor maken? Er is niets boeiends aan je vervelen en gewoon even niets doen of je met saaie taakjes bezighouden. Niemand zit te wachten om naar dat verhaal te luisteren.” En waarom zou je ook voor je uit staren wanneer je bij de bakker in de rij staat, terwijl je ondertussen ook je mails kunt checken, je status kan updaten en nog even snel een story deelt op Instagram? Zonder die digitale afleiding gaat de tijd trager vooruit en zijn we vaak geneigd om ons ongemakkelijk te voelen doordat we beginnen piekeren of prutsen en eigenlijk niets ‘nuttigs’ met onze tijd aanvangen. Net daar is waar het spannend wordt, bij dat niets doen. Voor iedereen komt er wel eens zo’n moment waarop je even alle (belangrijkste) taken afgewerkt hebt, niet naar je volgende sportsessie moet en er na de vijfendertigste keer herladen van je nieuwsoverzicht echt niets boeiends meer te lezen valt. Waarschijnlijk gaan velen nu volop door zo’n gevoel door de quarantainemaatregelen rond de corona-crisis. Je hebt alle kasten uitgekuist, elk recept in je bakboek uitgeprobeerd en elke meme over hamsteraars bekeken. En nu?


I already hear you thinking: “I don't have time to get bored and why should I make time for this? There is nothing fascinating about getting bored and just doing nothing or engaging in boring tasks. Nobody is waiting to listen to that story. ” And why would you stare in front of you when you stand in line at the bakery, while you can also check your emails, update your status and quickly share a story on Instagram? Without that digital distraction, time slows down and we often tend to feel uncomfortable because we start worrying and tinkering and actually don't do anything "useful" with our time. But this ‘not doing anything’ is just where it gets exciting. Everyone will have that moment when you have finished all the (most important) tasks, do not have to go to your next sports session and after the thirty-fifth reload of your newsfeed there is really nothing interesting anymore to read. Many are probably going through such a feeling now, through the quarantine measures surrounding the corona crisis. You've cleaned out all the cupboards, tried every recipe in your baking book, and watched every meme about hoarders. Now what?En nu net helemaal niets. Nu heb je tijd om wat vaker onbereikbaar te zijn, om je gedachten helemaal te laten gaan en alles rondom je, in de offline wereld, weer wat intenser waar te nemen. Misschien merk je nu voor het eerst hoeveel blaadjes er al aan de bomen te zien zijn of hoe de dagen weer langer worden. Hoe mooi het ochtendlicht in je kamer schijnt of hoe goed je het drukke gezoem van de bijen kunt horen. En misschien merk je ook hoe je nu tegen jezelf botst en eigenschappen, talenten of verlangens ontdekt die je eerder nog niet zag.


And now? Now nothing at all. Now you have time to be inaccessible more often, to let your thoughts go and to observe everything around you, in the offline world, more intensely. You may notice for the first time how many leaves there are already on the trees or how the days are slowly getting longer again. How beautiful the morning light shines in your room or how well you can hear the busy buzz of the bees. And maybe you will also notice how you bump into yourself now and discover qualities, talents or desires that you have not seen before.
Afstand nemen van je smartphone en de bijhorende verstrooiing valt voor de één al makkelijker dan de ander. Velen van ons voelen zich uiterst ongemakkelijk wanneer we tijdens een wandeling merken dat we onze telefoon niet bij ons hebben. Dus doe het stap voor stap. Maak afspraken met jezelf die voor jou werken. Besluit bijvoorbeeld om je gsm thuis te laten wanneer je naar de supermarkt moet. Of om je smartphone pas na het ontbijt te gebruiken. Schaf jezelf een ‘ouderwetse’ wekker aan, draai wat vaker een plaatje op je platenspeler of neem je telefoon niet langer mee naar de wc. Probeer uit te zoeken waar jij je in kan vinden en zet jezelf stap voor stap over die FOMO en overprikkelingen heen. Je dag zal echt niet slechter gaan doordat je één nieuwsupdate gemist hebt of niet zag dat Karen nu voortaan het gras met een kam en keukenschaar knipt.


Taking distance from your smartphone and its associated distraction isn't as easy for everyone. Many of us feel extremely uncomfortable when we notice that we don't have our phone with us on a hike. So do it step by step. Make arrangements with yourself that work for you. For example, decide to leave your mobile phone at home when you need to go to the supermarket. Or to use your smartphone not before breakfast. Buy yourself an "old-fashioned" alarm clock, turn a LP more often on your record player or no longer take your phone to the toilet. Try to find out what rules work for you and get yourself step by step over that FOMO and over-stimuli. Your day will not get worse because you missed one news update or did not see that Karen now cuts the grass with a comb and kitchen scissors.Het vergt oefening om comfortabel te zijn met dit niets doen. Om je op je gemak te voelen bij jezelf. Zonder afleiding van je smartphone, laptop of ander digitale media-apparaten. Je dagen kunnen opeens veel langer lijken, nu al dat gescroll wegvalt. Door deze extra tijd te aanvaarden en deze nieuwe ruimte te voelen, ontstaat er plaats voor creatie en groei. Verveling wekt je zin voor avontuur en leidt tot meer creatieve manieren van denken. Wanneer heb je voor het laatst nog eens zitten dagdromen? Misschien heb je nu inspiratie voor het proberen van een nieuwe hobby of zie je mogelijkheden waar je er anders gene zag. Duik in dit vergeten gevoel, omhels de verveling en ontrafel je innerlijke zelf.


It takes practice to be comfortable with doing nothing. To feel comfortable with yourself. Without distraction from your smartphone, laptop or other digital media devices. Your days can suddenly seem much longer, now that all the scrolling is gone. By accepting this extra time and feeling this new space, there is room for creation and growth. Boredom arouses your sense of adventure and leads to more creative ways of thinking. When was the last time you daydreamed? Maybe you now have inspiration for trying a new hobby or you see possibilities where you otherwise didn't saw any. Dive into this forgotten feeling, embrace boredom and unravel your inner self.
57 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 kommentar


Superleuk onderwerp en goed geschreven, heel actueel ook!! 👍👍

Gilla

more on

TRAVEL

SUSTAIN-ABILITY

MINDSET

LIFESTYLE

ART

20210729_153956.jpg
Margaux 
Poppe
  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Pinterest Icon

Blogger and illustrator

Hi, nice to meet you! I am the face behind Beyond the clouds. Based in Belgium, found about discovering new places, playing with paint and drawing with words. Learn more about me here or get in touch!

bottom of page