10 tips to stay motivated as a start-up business (during the pandemic)

Een nieuwe zaak opstarten is altijd een uitdaging, of je dit nu in hoofd- of bijberoep doet. De aanhoudende lockdown en donkere winter- en regendagen maken dit nog een pak moeilijker. Deze tips zullen wellicht niet voor iedereen gelden, maar door het delen van mijn eigen ervaringen hoop ik jou weer volledig te kunnen motiveren.


English: Starting up a new business is always a challenge, whether you do this as a main or secondary occupation. The persistent lockdown and dark winter days make this even more difficult. These tips may not apply to everyone, but by sharing from my own experience I hope to be able to fully motivate you again.In november 2020 zette ik de stap om officieel als zelfstandige in bijberoep te starten. Ik heb hier nog geen moment spijt van gehad, ookal heb ik ondertussen kennis gemaakt met enkele minder fijne kanten van deze beslissing. Zo zijn motivatie en consistentie soms ver te zoeken, al ben ik nog zo graag aan het werken aan nieuwe tekeningen of online content. Onrealistische tijdsindelingen, (te) strakke deadlines, veel verschillende jobs allemaal in je eentje moeten doen, afhankelijk zijn van externe factoren, het steeds beter/sneller willen doen, ... En dan hebben we het nog niet over Miss Rona en de extra uitdagingen die deze pandemie met zich meebrengt, zowel op business als persoonlijk vlak. Zelfs de meest positief ingestelde entrepeneurs krijgen vroeg of laat wel eens te maken met een motivatie-dipje. Eerder schreef ik al enkele tips uit over hoe je met deze 'winterblues' kunt omgaan. Zie deze post gerust als 'the business edition' van deze motivatiegids.


In November 2020 I took the step to officially start as a self-employed person in a secondary occupation. I have not regretted this for a moment, even though I have now become acquainted with some less pleasant sides of this decision. Motivation and consistency are sometimes hard to find, even though I still enjoy working on new drawings or online content. Unrealistic time schedules, deadlines that are (too) tight, doing many different jobs all by yourself, depending on external factors, wanting to do it better / faster, ... Not to mention Miss Rona and the extra challenges that this pandemic brings with it, both on a business and personal level. Even the most positive entrepreneurs will sooner or later have to deal with a motivation dip. Earlier I wrote out some tips on how to deal with this 'winter blues'. You can see this post as 'the business edition' of the previous motivational guide.1. Celebrate your work


Til je mood naar een hoger niveau door complimenten die klanten je gaven, die ene toffe samenwerking, aanmoedigingen en lieve berichten die omstaanders je reeds stuurden, positieve reviews en meer. Maak een verzameling waarin je al deze meldingen, tags, screenshots en mails van dankbaarheid samenhoudt of maak er een leuke collage van. Haal dit boven wanneer je er nood aan hebt en laat jezelf opladen door deze positive vibes.


Take your mood to a higher level with compliments that customers gave you, that one cool collaboration, encouragements and sweet messages that bystanders have already sent you, positive reviews and more. Create a collection where you keep all these notifications, tags, screenshots, and gratitude emails together or make a fun collage out of them. Take a look at this collection whenever you need it and let yourself be recharged by these positive vibes.
2. Take a break


Wanneer je heel intensief voor een langere periode bezig bent aan een project, ga je soms te nauw te werk. Op momenten waarin je vast lijkt te zitten of het noorden kwijt bent, kan pauzeren je uiteindelijk tijd opleveren! Sta even stil en neem afstand van je bedrijfje of één van de lopende projecten waarop je jezelf aan het blindstaren bent. Zo heb je ruimte om je gedachten te laten bezinken en op adem te komen. In de afstand die je nu creëert, is er plek voor nieuwe ideeën en kun je jouw project met nieuwe ogen bekijken . Even diep ademhalen of een korte wandeling maken helpt mij ook altijd!


When you are working very intensively on a project for a longer period, you sometimes work too narrow or close to it. In times when you seem stuck or lost control, pausing can eventually save you time! Stop for a moment and distance yourself from your company or one of the current projects on which you have been fixated. This way you have room to let your thoughts sink in and to catch your breath. In the space you are now creating, there is room for new ideas and you can view your project through new eyes. Taking a deep breath or going for a short walk always helps me too!3. Rekindle your passion


Herinner jezelf eraan waarom je begonnen bent met je zaak. Probeer voor ogen te halen wat ervoor zorgde dat jij datgene wat je doet zo graag deed. Wat voelde je? Wie of wat inspireerde en motiveerde jou? Maak een lijstje van alles waaraan je kan denken als je jezelf de vraag stelt: "Wat heeft mij de moet gegeven om te staan waar ik nu sta?" Herbeleef die passie of wakker ze opnieuw aan door te experimenteren met nieuwe formules en stijlen. Of grijp juist terug naar de 'begindagen' en ga even back to basics. Blaas je passie nieuw leven in op een manier die voor jou werkt.


Remind yourself why you started your business. Try to envision what made you love this thing you do so much. What did you feel? Who or what inspired and motivated you? Make a list of everything you can think of when you ask yourself, "What gave me the courage to be where I am now?" Relive or reinvigorate that passion by experimenting with new formulas and styles. Or do the opposite and go back to the 'early days', back to basics. Reinvigorate your passion in a way that works for you.4. Eliminate stressors


Één van de oorzaken van mijn gebrek aan motivatie is de overvloed aan ruis en stressfactoren. Ik werk vaak aan verschillende zaken tegelijk. Hierdoor kan ik mij niet altijd 100% focussen, alsof er constant aan mijn mouw getrokken wordt door de taken die ik te lang laat liggen of waarvoor ik geen tijd gemaakt heb. Ook heb ik mijn smartphone steeds bij de hand, ben ik snel afgeleid en babbel ik tegen iedereen en alles dat passeert. Deze zaken geven mij bewust en onbewust stress en gaan aan de haal met kostbare energie. Zet je smartphone op vliegtuigmodus of zet de geluid- en trilfunctie uit, ruim je werkomgeving regelmatig op, zorg dat je je administratie (of andere vervelende klusjes) niet laat opstapelen. Zo zul je meer rust creëeren in je hoofd en in je werkleven.


One of the causes of my lack of motivation is the abundance of noise and stressors. I often work on several things at the same time. As a result, I cannot always focus 100%, as if my sleeve is constantly being pulled by the tasks that I leave too long or for which I have not made time. I also always have my smartphone at hand, I am easily distracted and I chat to everyone and everything that passes by. These things consciously and unconsciously give me stress and run off with precious energy. Put your smartphone on airplane mode or turn off the sound and vibration function, tidy up your work environment regularly, make sure you don't let your administration (or other annoying chores) pile up. In this way you will create more peace in your head and in your work life.
5. Make a (realistic) schedule


Maak een lijst met alle zaken die je nog wilt of moet doen voor jouw bedrijf. Sorteer deze zoveel mogelijk per project of per categorie (administratie, social media, project launch, ...) en in volgorde van belangerijkheid. Deze lijst moet vooral logisch zijn voor jou. Eens je een overzicht hebt van hetgeen dat nog moet gebeuren, kun je alle taken beginnen inplannen. Deze tip kreeg ik mee van onderneemster Salomé Verduyckt (uitbaatster Nana café): verdeel voldoende in kleine mini-taakjes! Zo kun je sneller afvinken wat je al gedaan hebt en wordt de lijst effectief korter, wat je meer motivatie zal geven. Probeer daarnaast taken die langer dan 15 minuten in beslag zullen nemen op te splitsen in kleinere deeltaken. Bijvoorbeeld: ik wil nieuwe foto's nemen voor op Instagram. Dit splits ik op in volgende mini-taken: het klaarzetten van het 'decor', de eigenlijke foto's nemen, mijn favoriete foto's selecteren, eventueel nog extra foto's nemen, nogmaals een selectie maken van deze resultaten en de foto's nabewerken.


Focus op één (mini-)taak per keer en behaal zo de doelen die je gezet hebt voor jezelf. Door rekening te houden met het uitlopen van bepaalde taakjes en voldoende pauzes in te lassen, zal je planning realistischer zijn. Denk hierbij aan rustmomenten, sociale verplichtingen, onverwachte wendingen in je dag en huishoudelijke taken. Zo zal je planning er wellicht lichter dan anders uitzien maar zul je de lijst effectief kunnen voltooien in plaats van gefrustreerd te zijn omdat de helft van de to do's nog niet afgevinkt is. Uiteraard kun je extra taakjes neerschrijven voor wanneer je nog tijd over hebt. Extra motivatie nodig? Stel elke dag/week een kleine challenge voor jezelf op met belongingen wanneer je je doel bereikt heb.