top of page

10 tips to stay motivated as a start-up business (during the pandemic)

Een nieuwe zaak opstarten is altijd een uitdaging, of je dit nu in hoofd- of bijberoep doet. De aanhoudende lockdown en donkere winter- en regendagen maken dit nog een pak moeilijker. Deze tips zullen wellicht niet voor iedereen gelden, maar door het delen van mijn eigen ervaringen hoop ik jou weer volledig te kunnen motiveren.


English: Starting up a new business is always a challenge, whether you do this as a main or secondary occupation. The persistent lockdown and dark winter days make this even more difficult. These tips may not apply to everyone, but by sharing from my own experience I hope to be able to fully motivate you again.In november 2020 zette ik de stap om officieel als zelfstandige in bijberoep te starten. Ik heb hier nog geen moment spijt van gehad, ookal heb ik ondertussen kennis gemaakt met enkele minder fijne kanten van deze beslissing. Zo zijn motivatie en consistentie soms ver te zoeken, al ben ik nog zo graag aan het werken aan nieuwe tekeningen of online content. Onrealistische tijdsindelingen, (te) strakke deadlines, veel verschillende jobs allemaal in je eentje moeten doen, afhankelijk zijn van externe factoren, het steeds beter/sneller willen doen, ... En dan hebben we het nog niet over Miss Rona en de extra uitdagingen die deze pandemie met zich meebrengt, zowel op business als persoonlijk vlak. Zelfs de meest positief ingestelde entrepeneurs krijgen vroeg of laat wel eens te maken met een motivatie-dipje. Eerder schreef ik al enkele tips uit over hoe je met deze 'winterblues' kunt omgaan. Zie deze post gerust als 'the business edition' van deze motivatiegids.


In November 2020 I took the step to officially start as a self-employed person in a secondary occupation. I have not regretted this for a moment, even though I have now become acquainted with some less pleasant sides of this decision. Motivation and consistency are sometimes hard to find, even though I still enjoy working on new drawings or online content. Unrealistic time schedules, deadlines that are (too) tight, doing many different jobs all by yourself, depending on external factors, wanting to do it better / faster, ... Not to mention Miss Rona and the extra challenges that this pandemic brings with it, both on a business and personal level. Even the most positive entrepreneurs will sooner or later have to deal with a motivation dip. Earlier I wrote out some tips on how to deal with this 'winter blues'. You can see this post as 'the business edition' of the previous motivational guide.1. Celebrate your work


Til je mood naar een hoger niveau door complimenten die klanten je gaven, die ene toffe samenwerking, aanmoedigingen en lieve berichten die omstaanders je reeds stuurden, positieve reviews en meer. Maak een verzameling waarin je al deze meldingen, tags, screenshots en mails van dankbaarheid samenhoudt of maak er een leuke collage van. Haal dit boven wanneer je er nood aan hebt en laat jezelf opladen door deze positive vibes.


Take your mood to a higher level with compliments that customers gave you, that one cool collaboration, encouragements and sweet messages that bystanders have already sent you, positive reviews and more. Create a collection where you keep all these notifications, tags, screenshots, and gratitude emails together or make a fun collage out of them. Take a look at this collection whenever you need it and let yourself be recharged by these positive vibes.
2. Take a break


Wanneer je heel intensief voor een langere periode bezig bent aan een project, ga je soms te nauw te werk. Op momenten waarin je vast lijkt te zitten of het noorden kwijt bent, kan pauzeren je uiteindelijk tijd opleveren! Sta even stil en neem afstand van je bedrijfje of één van de lopende projecten waarop je jezelf aan het blindstaren bent. Zo heb je ruimte om je gedachten te laten bezinken en op adem te komen. In de afstand die je nu creëert, is er plek voor nieuwe ideeën en kun je jouw project met nieuwe ogen bekijken . Even diep ademhalen of een korte wandeling maken helpt mij ook altijd!


When you are working very intensively on a project for a longer period, you sometimes work too narrow or close to it. In times when you seem stuck or lost control, pausing can eventually save you time! Stop for a moment and distance yourself from your company or one of the current projects on which you have been fixated. This way you have room to let your thoughts sink in and to catch your breath. In the space you are now creating, there is room for new ideas and you can view your project through new eyes. Taking a deep breath or going for a short walk always helps me too!3. Rekindle your passion


Herinner jezelf eraan waarom je begonnen bent met je zaak. Probeer voor ogen te halen wat ervoor zorgde dat jij datgene wat je doet zo graag deed. Wat voelde je? Wie of wat inspireerde en motiveerde jou? Maak een lijstje van alles waaraan je kan denken als je jezelf de vraag stelt: "Wat heeft mij de moet gegeven om te staan waar ik nu sta?" Herbeleef die passie of wakker ze opnieuw aan door te experimenteren met nieuwe formules en stijlen. Of grijp juist terug naar de 'begindagen' en ga even back to basics. Blaas je passie nieuw leven in op een manier die voor jou werkt.


Remind yourself why you started your business. Try to envision what made you love this thing you do so much. What did you feel? Who or what inspired and motivated you? Make a list of everything you can think of when you ask yourself, "What gave me the courage to be where I am now?" Relive or reinvigorate that passion by experimenting with new formulas and styles. Or do the opposite and go back to the 'early days', back to basics. Reinvigorate your passion in a way that works for you.4. Eliminate stressors


Één van de oorzaken van mijn gebrek aan motivatie is de overvloed aan ruis en stressfactoren. Ik werk vaak aan verschillende zaken tegelijk. Hierdoor kan ik mij niet altijd 100% focussen, alsof er constant aan mijn mouw getrokken wordt door de taken die ik te lang laat liggen of waarvoor ik geen tijd gemaakt heb. Ook heb ik mijn smartphone steeds bij de hand, ben ik snel afgeleid en babbel ik tegen iedereen en alles dat passeert. Deze zaken geven mij bewust en onbewust stress en gaan aan de haal met kostbare energie. Zet je smartphone op vliegtuigmodus of zet de geluid- en trilfunctie uit, ruim je werkomgeving regelmatig op, zorg dat je je administratie (of andere vervelende klusjes) niet laat opstapelen. Zo zul je meer rust creëeren in je hoofd en in je werkleven.


One of the causes of my lack of motivation is the abundance of noise and stressors. I often work on several things at the same time. As a result, I cannot always focus 100%, as if my sleeve is constantly being pulled by the tasks that I leave too long or for which I have not made time. I also always have my smartphone at hand, I am easily distracted and I chat to everyone and everything that passes by. These things consciously and unconsciously give me stress and run off with precious energy. Put your smartphone on airplane mode or turn off the sound and vibration function, tidy up your work environment regularly, make sure you don't let your administration (or other annoying chores) pile up. In this way you will create more peace in your head and in your work life.
5. Make a (realistic) schedule


Maak een lijst met alle zaken die je nog wilt of moet doen voor jouw bedrijf. Sorteer deze zoveel mogelijk per project of per categorie (administratie, social media, project launch, ...) en in volgorde van belangerijkheid. Deze lijst moet vooral logisch zijn voor jou. Eens je een overzicht hebt van hetgeen dat nog moet gebeuren, kun je alle taken beginnen inplannen. Deze tip kreeg ik mee van onderneemster Salomé Verduyckt (uitbaatster Nana café): verdeel voldoende in kleine mini-taakjes! Zo kun je sneller afvinken wat je al gedaan hebt en wordt de lijst effectief korter, wat je meer motivatie zal geven. Probeer daarnaast taken die langer dan 15 minuten in beslag zullen nemen op te splitsen in kleinere deeltaken. Bijvoorbeeld: ik wil nieuwe foto's nemen voor op Instagram. Dit splits ik op in volgende mini-taken: het klaarzetten van het 'decor', de eigenlijke foto's nemen, mijn favoriete foto's selecteren, eventueel nog extra foto's nemen, nogmaals een selectie maken van deze resultaten en de foto's nabewerken.


Focus op één (mini-)taak per keer en behaal zo de doelen die je gezet hebt voor jezelf. Door rekening te houden met het uitlopen van bepaalde taakjes en voldoende pauzes in te lassen, zal je planning realistischer zijn. Denk hierbij aan rustmomenten, sociale verplichtingen, onverwachte wendingen in je dag en huishoudelijke taken. Zo zal je planning er wellicht lichter dan anders uitzien maar zul je de lijst effectief kunnen voltooien in plaats van gefrustreerd te zijn omdat de helft van de to do's nog niet afgevinkt is. Uiteraard kun je extra taakjes neerschrijven voor wanneer je nog tijd over hebt. Extra motivatie nodig? Stel elke dag/week een kleine challenge voor jezelf op met belongingen wanneer je je doel bereikt heb.


Make a list of all the things you still want or need to do for your business. Sort these as much as possible per project or per category (administration, social media, project launch, ...) and in order of importance. Above all, this list should make sense to you. Once you have an overview of what needs to be done, you can start planning all tasks. I got this tip from the entrepreneur Salomé Verduyckt (owner of the Nana café): divide everything into small mini-tasks! This way you can tick off what you have already done faster and will the list get effectively shorter, which will give you more motivation. In addition, try to split tasks that will take longer than 15 minutes into smaller sub-tasks. For example: I want to take new photos for Instagram. I split this up into the following mini-tasks: preparing the 'decor', taking the actual photos, selecting my favorite photos, possibly taking additional photos, making a selection of these results again and editing the photos.


Focus on one (mini) task at a time, like this you'll achieve the goals you have set for yourself. By taking into account that certain tasks may take you longer and you may take sufficient breaks, your planning will be more realistic. Think of moments of rest, social obligations, unexpected turns in your day and household tasks. Your schedule may look lighter than usual, but you will be able to complete the list effectively instead of feeling frustrated because half of the to do's have not yet been checked. Of course you can write extra tasks for when you have time left. Need extra motivation? Set up a small challenge for yourself every day/week with rewards when you reach your goal.
6. Create a routine


Routine zorgt ervoor dat dagdagelijkse taken vlotter verlopen waardoor je hier minder tijd aan kwijt zal zijn. Door het creëeren van bepaalde gewoontes zul je bovendien ook gemakkelijker in je workflow komen. Zo kun je bepalen om je mails te lezen op dit moment van de dag en bestellingen af te werken op deze dagen, wandelen of mediteren gebeurt op dat moment in de week, eten op deze dagelijkse tijdstippen. Bepaalde rituelen kunnen je hier ook bij helpen. Bijvoorbeeld: wanneer ik aan een blogpost wil werken, zet in een playlist met klassieke of electronische muziek (zonder tekst!) op en zorg ik dat ik voldoende water of thee bij de hand heb. Ik leg mijn smartphone weg en open eerst een apart tabblad online zodat ik de andere tabbladen even niet zie (want die leiden mij af) en dan begin ik eraan. Op deze manier zit ik sneller in mijn workflow en herkennen mijn hersenen dit ritueeltje als 'oke, nu gaan we even vollenbak schrijven'. Zorg in de mate van het mogelijke voor vaste dagindelingen, zodat je jouw focus gerichter kan verdelen. Of je nu een fysieke zaak runt of vooral online werkt, routine zal je meer houvast geven.


Routine ensures that daily tasks run more smoothly, so that you will spend less time on them. By creating certain habits, you will also get into your workflow more easily. For example, you can decide to read your mails at this time of the day and to finish orders on these days, walking or meditating happens at that time of the week, eating at these daily times. Certain rituals can also help you with this. For example: when I want to work on a blog post, put in a playlist with classical or electronic music (no lyrics!) and make sure I have enough water or tea at hand. I put my smartphone away and first open a separate tab online so that I do not see the other tabs (because they distract me) and then I start. In this way, I get into my workflow faster and my brain recognizes this ritual as 'okay, now we are going to get some writing done'. If possible, make sure you have fixed daily schedules, so that you can distribute your focus more precisely. Whether you run a physical business or mainly work online, routine will give you more guidance.7. Ask for help


Na verloop van tijd kan al dat multitasken serieus gaan doorwegen. Als zelfstandige draag je namelijk verschillende hoeden tegelijk en plan je amper rustmomenten in, vaak om kosten uit te sparen of de controle over het volledige proces te behouden. Vraag hulp in je omgeving wanneer je merkt dat het even teveel wordt. Er is hier helemaal niets mis mee! Misschien hebben familieleden of vrienden informatie die je kunt gebruiken of komen ze even helpen met het inpakken van bestellingen of met boodschappen halen. Ook (telefonische) steun kan je verder op weg zetten op die dagen waarop je het bos door de bomen niet meer ziet. Indien je budget het toelaat, kun je ook overwegen om (tijdelijk) iemand in dienst te nemen die bepaalde taken kan overnemen.


Over time, all that multitasking can become though. As a self-employed person, you wear several hats at the same time and you hardly plan any moments of rest, often to save costs or to maintain control over the entire process. Ask for help in your environment if you notice that it is getting too much. There is nothing wrong with this at all! Maybe family members or friends have information that you can use or they can come over and help with packing orders or with groceries. Support (by telephone) can also help you on those days when you can no longer see things clear. If your budget allows it, you can also consider (temporarily) hiring someone who can take over certain tasks.
8. Be kind to yourself


Werken als zelfstandige (in bijberoep) brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee, zoals ik in puntje 7 reeds vermeldde. Besef dat dit al heel wat is, het runnen van je eigen zaak. Vaak ben je je eigen fotograaf, manager, content creator, budgetbeheerder, vertegenwoordiger, ... Je wilt je merk blijven verbeteren, steeds de recentste kennis vergaren, nieuwe producten lanceren en dit alles ook foutloos uitvoeren. Wees lief voor jezelf. Het is oké als jij altijd alle taken helemaal perfect onder de knie hebt, maar het is evengoed oké (en zelfs heel normaal!) als dat niet het geval is.


Working as a self-employed person (fulltime or as a secondary occupation) entails many responsibilities, as I already mentioned in point 7. Realize that this is already a lot, running your own business. You are often your own photographer, manager, content creator, budget manager, representative, ... You want to keep improving your brand, always gaining the latest knowledge, launching new products and executing all this flawlessly. Be kind to yourself. It's okay if you always have all the tasks perfectly mastered, but it's just as okay (and even normal!) If you haven't.9. Have patience


Spiegel jouw business succes of werkelijke verkoop niet aan Instagram-accounts met meer dan 5000 volgers of webshops die bij elke shop-update meteen weer uitverkocht zijn. Zij hebben ongetwijfeld ook mindere dagen gekend, zijn al langer bezig of werken volgens een andere strategie die misschien niet bij jouw zaak en jezelf past. Social media is slechts een gefilterde weergave van een momentopname, geen representatieve kijk op iemand dagelijkse businessleven. Het vergt veel toewijding en tijd om een mooi, actief social media account te maken, tijd die jij misschien liever in andere taken steekt. Weet ook dat veel volgers niet per se gelijk staan aan veel klanten.


Ik ben helemaal fan van grootse manifestatietechnieken maar stel realistische doelen op. Zo is het bijvoorbeeld heel optimistisch om als beginnende online juwelenshop meteen 80 nieuwe klanten per week binnen te halen. Kijk wat haalbaar is binnen jouw bereik en middelen en stel bij waar nodig. Anders eindig je ongetwijfeld teleurgesteld, en daar wordt je motivatie ook niet beter van. Blijf trouw aan jouw merk en wees geduldig maar sta open voor feedback.


Don't mirror your business success or actual sales to Instagram accounts with more than 5000 followers or web shops that are immediately sold out with every shop update. They have undoubtedly also had lesser days, have been working for a longer time or work according to a different strategy that may not suit your business and yourself. Social media is just a filtered view of a snapshot, not a representative view of someone's day-to-day business life. It takes a lot of dedication and time to create a nice, active social media account, time that you may prefer to invest in other tasks. Also know that many followers do not necessarily equate to many customers.


I am a big fan of grand manifestation techniques but set realistic goals. For example, it is very optimistic as a starting online jewelry shop to immediately bring in 80 new customers per week. See what is feasible within your reach and resources and adjust where necessary. Otherwise you will undoubtedly end up disappointed, and that will not improve your motivation. Stay true to your brand and be patient but open to feedback.
10. Better days are coming


Alles komt in golven, ook dit zal weer voorbij gaan. Je staat er niet alleen voor! Zie dit als een nieuwe ervaring om uit bij te leren, waardoor je bij de volgende tegenslag of teleurstelling flexibeler kan reageren. Om met cheesy Pinterest-quotes af te sluiten: dit dipje is slechts een hoofdstuk, niet jouw ganse verhaal. En onthoud dat de moeilijkheden van vandaag zorgen voor de mogelijkheden van morgen!


Stuur dit door naar een iemand die dit kan gebruiken of tag hen in de comments en laat hen weten dat ze er niet alleen voor staan! Laten we elkaar steunen, online en offline. VEEL SUCCES!


Everything comes in waves, this too will pass. You are not alone! Think of this as a new experience to learn from, allowing you to react more flexibly to the next setback or disappointment. To end with cheesy Pinterest quotes: this period is just a chapter, not your whole story. And remember, today's challenges create tomorrow's opportunities!


Forward this to someone who can use this or tag them in the comments and let them know they are not alone! Let's support each other, online and offline. GOOD LUCK!

61 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

more on

TRAVEL

SUSTAIN-ABILITY

MINDSET

LIFESTYLE

ART

20210729_153956.jpg
Margaux 
Poppe
  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Pinterest Icon

Blogger and illustrator

Hi, nice to meet you! I am the face behind Beyond the clouds. Based in Belgium, found about discovering new places, playing with paint and drawing with words. Learn more about me here or get in touch!

bottom of page