top of page

The beauty of getting lost


Amazing views during a hike to Paleo Pyli

De meesten onder ons hebben doelen die ze willen bereiken in hun leven, alleen of met degene die ze liefhebben. Doelen die hen een reden geven om door te blijven gaan, hun objectieven te behalen, geld te sparen of gewoon om bezig te blijven. Maar wanneer je deze doelen niet af en toe herbekijkt, wanneer je niet even halt houdt bij jezelf om na te denken hierover en over de weg die je al bewandeld hebt, kan je zelfs op een recht pad verdwalen. En wanneer het niet langer jouw pad is dat je bewandeld, van wie is het dan wel? Misschien heb je bepaalde mensen laten gaan of dingen uitgesteld die je niet langer moet laten gaan omdat ze nu (wel weer) overeen kunnen komen met je nieuwe pad, zelfs al weet je nog niet waar dat pad je zal brengen. Wanneer je niet weet wat er gaat gebeuren, opent er zich een hele nieuwe wereld aan mogelijkheden en opties. Maar niet weten wat eraan komt kan het ook moeilijk maken om jezelf toe te laten in deze positie te staan. En het zal soms moeilijk zijn. Het is een beetje zoals 's nachts naar het toilet gaan in een vreemd huis. Je zal je teen waarschijnlijk tegen iets stoten, je kan je schouder langs de muren van die onverwachts smalle gang schuren. Of je kan jezelf al dansend in de ruime living terugvinden en zelfs vergeten zijn dat je een toilet zocht in de eerste plaats. De duisternis kan je bang maken en de nieuwe geuren kunnen je nog meer afleiden en verwarren. Maar er is zoveel schoonheid in verdwalen als je niet weet waar je heen gaat. Je kan geen fout pad nemen. Ik denk dat je het geen verdwalen kunt noemen als je in de richting beweegt die goed voelt. Het pad kan je overal brengen en je zult nieuwe obstakels tegenkomen, maar ook nieuwe vaardigheden leren, nieuwe verhalen horen en nieuwe mensen leren kennen die je helpen om er te raken of je doen nadenken waar je ook alweer heen wilt gaan.

English: Most of us have goals they want to achieve in life, alone or with the ones they love. Goals that give them a reason to go through, to meet your targets, to safe money for or just to keep themselves on track. But when you don't reflect these goals from time to time, when you don't sit with yourself to think about them or about the road you've walked already, you can get lost, even on a clear path. And if it's not longer your path you're walking on, then who's is it? Maybe you gave up on things or people that you don't have to gife up to anymore, because they might align with your new path, even if you haven't figured out yet where that will lead you. When you don't know what's going to happen next, you can discover a whole new world of possibilities and options. But not knowing what will follow can also make it hard to put yourself in this position. And it will be hard sometimes. It's like trying to find the bathroom at night in an unfamiliar house. You will probably bump your toe agains something, you might scratch your shoulder agains the walls of that narrow hallway. Or you might find yourself dancing in that spacious livingroom and even forget you needed the bathroom in the first place. The darkness might scare you and the new smells will maybe distract or confuse you even more. But there is so much beauty in getting lost if you don't know where you're going. There is literally no wrong path to take. I think you can't call it getting lost if you move in a direction that feels good to you. The path can go everywhere and you will face new obstacles, but you will also learn new skills, hear new stories and meet new people who can help you to get there or that make you rethink again where you are going.

Beams of sunlight through the trees

Ik geloof er heel erg in dat dingen gebeuren met een reden, ookal is die reden niet altijd duidelijk in het begin. Bijvoorbeeld hoe mijn reisplannen vorig jaa compleet door elkaar geschud werden en mij daardoor in contact gebracht hebben met een heleboel interessante mensen en mij een andere kant van mijzelf hebben laten ontdekken. En dit jaar is er iets soortgelijk gebeurd dat mij teruggebracht heeft naar één van die mensen. Los van hoe dit (liefdes)verhaal verder zal gaan vanaf hier, heeft het mij gebracht waar ik moest zijn en heeft het mij de kracht gegeven om bepaalde keuzes te maken en tot belangrijke inzichten te komen, ookal was ik eerst volledig van slag door de abrupte verandering in mijn reisplannen. Om de positieve gevolgen van bepaalde veranderingen te kunnen zien is het belangrijk om even stil te staan en naar je innerlijke stem of intuïtie te luisteren. Omhels jezelf, rust, mediteer, sta stil, wees actief, doe datgene dat goed voelt voor jouw om de schoonheid te zien in hetgeen wat je meemaakt.

I am a strong believer of things happening for a reason even though that reason isn't always clear in the beginning. For example how my travel plans got changed completly last year and brought me in contact with so many interesting people and let me discover another side of myself instead. And now a similar thing happened again this year and brought me back to one of those people. No matter how this (love)story will continue from here on, it brought me where I needed to be now and gave me strength to make certain decisions and come to some important insights even though at first I was devistated by the abrupt change in my travelplans. In order to be aware of the positive outcomes of these kind of changes, it's neccessary to hold still and listen to your inner voice or intuition. Embrace yourself, rest, meditate, be still, be active, do whatever you need that feels good to you to be able to see the beauty in what you're going through.

Happy me in the fortress of Antimachia

Zelfreflectie is een extreem krachtige manier om te groeien als mens. Het laat je nadenken over de beslissingen die je maakt, de stappen die je zet, hoe je omgaat met het leven, hoe je liefde geeft aan jezelf en zoveel meer. Ik vergeet vaak dat ik, net zoals iedereen, de macht heb om te kiezen welke energie ik in mijn leven wil. Welke vibraties mij naar een hoger niveau tillen of welke mij met een leeg gevoel achterlaten en mij doen voelen afsof ik niet genoeg ben. Ik ben van mening dat je niet hoeft af te zien en 24 uur per dag te werken om te raken waar je wilt komen maar ik geloof wel dat je soms bepaalde dingen en mensen moet opgeven of je levensstijl moet aanpassen om te kunnen stijgen naar het level dat jij wilt. En dat je erin moet geloven dat iedereen die je onderweg tegenkomt, daar gepasseerd is voor een reden. Soms merk ik dat iemand die ik vorige week tegenkwam en die heel goed aanvoelde, deze week niet meer is wat ik nodig heb. Dit is misschien een extreem voorbeeld maar het is mij al gebeurd en het voelt heel goed om die persoon daarna dan te kunnen laten gaan zonder mij er slecht over te voelen. Het is essentieel om jezelf en je keuzes te reflecteren om te begrijpen waarom je staat waar je vandaag staat, zeker als je het gevoel hebt dat je in die positie gevangen zit omwille van anderen.

Selfreflection is an extremly powerful way to grow as a person. It makes you think about the decisions you make, the steps you take, how you handle life, how you show love to yourself and so much more. I often forget that I, just as anyone else, have the power to choose what kind of energy I want in my life. Which vibrations lift me higher or which ones make me feel empty and as if I am not enough. I don't think you have to suffer and work 24 hours a day to get where you want to be in life but I do believe you have to be willing to give up on some things or people or change your lifestyle in order to get to the level you want to be. And that you have to have faith that whoever crosses your path, has passed for a reason. Sometimes I notice that someone who I met last week who's energy was feeling very good, isn't what I need anymore this week. This is an extreme example but I had happened to me and it felt good to be able to let that person go again afterwards without feeling bad about it. It's essential to reflect yourself and your choices if you want to understand why you are standing where you are today, even more when you feel like you are trapped by others in that position.

Pink blossoms on the trees

Jij kiest hoe je omgaat met moeilijke periodes, telkens opnieuw en hoe je hiermee omgaat kan naargelang het nieuwe "probleem" ook telkens anders zijn. Soms voel ik mij beter wanneer ik mijzelf toelaat om te wenen. Soms zoek ik iemand om mee te babbelen. Op andere momenten mediteer ik of geef ik mijzelf Reiki. Soms werkt geen van deze dingen om mij weer wat gelukkiger te doen voelen en dan is dat ook oke. Desondanks wil ik hieraan toevoegen dat ik in dit laatste geval mijzelf en mijn gedachten extra in de gaten houd en mijzelf forceer om weer recht te kruipen als ik merk dat mijn gedachten wat te diep gaan om te vermijden dat ik in een neerwaartse spiraal terechtkom. Maar ik probeer om niet teveel te vechten tegen wat ik ervaar omdat ik vaak veel scherper zie nadat ik mijzelf toegelaten heb om een oud pad te bewandelen en mij weer gerealiseerd heb waarom ik hier niet meer wandel. In plaats daarvan geef ik liefde aan de delen die op dat moment liefde nodig hebben.

You decide how to handle hard times, every time again and this method of handling can also change with every new "problem" you meet. Sometimes I feel better when I allowed myself to cry about it. Sometimes I search someone to talk to. Other times I meditate or give myself Reiki. Sometimes neither of these things help to make me feel happier again and then I allow that as well. Although I want to add that in this last situation I keep a close eye on myself and my thoughts and force myself to get back on my feet if I feel I am going a bit too deep, to avoid ending up in a downwards spiral. But I try not to fight whatever I experience too much because often I can see much clearer after I allowed myself to walk an old path and I could feel again why I don't walk there anymore. Instead I give love to the parts that need love at that moment.

Satisfied after a long and difficult hike in Paleo Pyli

Voel van waar het komt, wat hetgene is dat de emoties veroorzaakt die je voelt. Komt het van waar de "oude jij" voor gewenst had, misschien van wat jou gezegd geweest is als kind of misschien heeft iemand die je op Instagram volgt gezegd dat je dingen mist omdat je dit niet doet of daar blijft hangen. Met al dat lawaai rond ons en alle lagen van verschillende meningen die op onze schouders rusten kan het moeilijk zijn om naar jouw eigen stem te luisteren, of zelfs om deze te herkennen. De beslissing om de pil niet meer te nemen heeft zeker een grote impact op mij gehad die ervoor gezorgd heeft dat ik al die emoties al veel duidelijker voel dan daarvoor. Door deze hormonen elke dag te nemen voor meer dan 7 jaar heb ik veel te veel tijd doorgebracht op donkere plaatsen terwijl ik nu veel duidelijker voel of ik een diepe emotie ervaar die genezen moet worden of ofdat het om een voorbijgaand gevoel gaat dat ik misschien zelfs overgenomen heb van iemand anders. Het maakt mij bewuster van mijn energieniveau, mijn michaam en mijn maandelijkse cyclus, wat mij allemaal alleen maar dichter bij mijzelf brengt. Het voelt alsof de grijze mist van rond mijn hoofd verdwenen is. Ook is mijn wekelijkse hoofdpijn zo goed als verdwenen en heb ik bijna geen last meer van krampen, dubbel yaay dus. Ook meer stilstaan bij de energieën rondom ons van onder mee de maan en planeten doet mij tot nieuwe inzichten komen. Verder helpt meditatie mij enorm om mijzelf te observeren en daarnaast probeer ik om mij enkel met mensen te omringen die mij helpen groeien.

Feel where it comes from, what it is that drives the emotions you are experiencing. Does it come from what the "old you" would have wished for, maybe from what you were told as a child or maybe someone you are following on Instagram told you that you are missing out on things because you don't do this or stay there. With all that noise around us and all those layers of opinions resting on our back it can be hard to listed to your own voice, or even recognise it. Cutting the (anticonception) pill out of my life was definitly a big one for me as I can now feel all these emotions already in a more clear way than before. By taking these hormones every day for the past 7+ years I spend a too much time in dark places while now I can feel if I am experiencing a deep emotion that needs to be healed of more of a feeling that's passing by that I maybe even picked up from someone else. It makes me more aware of my energy level, my body and my monthly cycle as well, which all brings me closer to myself. It's like a grey fog that dissapeared from my head. On that note, my weekly headaches are almost completly gone and I don't have that many cramps anymore either. Also the energies around us of the moon and the planets make me able to come to new insights when I observe what's flowing. Meditation is another thing that helps me a lot to observe myself and I try to surround myself only with people that help me grow.

Relaxing boattrip on the Aegean Sea

Zoek naar jouw eigen licht en de dingen waardoor het helderder schijnt. Laat je niet naar beneden halen door moeilijke beslissingen maar gebruik ze als een ladder om hoger te klimmen en jezelf toe te laten om alles vanop een afstand te observeren. Dit zal het mogelijk maken om het contact met jouw prioriteiten en jouw eigen stem terug te vinden. Jij bent het waard om liefde en succes en vreugde te ervaren, net zoals ik dat ook waard ben, zelfs wanneer je even vast zit. Laten we klinken op verdwalen in de goede richting. ❤

Search for your own light and the things that make it shine brighter. Don't let hard decisions take you down but use them as a ladder to climb higher and allow yourself to observe them from a distance. This will make it able to reconnect with your own priotities, your own voice again. You are worthy of love and success and joy and so am I, even when you are stuck for a moment. Here's to getting lost in the right direction. ❤

42 weergaven0 opmerkingen